Informace pro zájemce o sjednání povinného ručení u Generali

Od 23.12.2019 je Generali sloučená s Českou pojišťovnou pod novým názvem Generali Česká pojišťovna

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Generali Pojišťovna a.s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 61859869 obchodní rejstřík u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866
Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání povinného ručení má právo požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě a stejně tak i žádat pojistitele o poskytnutí následných potřebných informací týkající se pojištění.
Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných i oprávněných osob se vyřizují písemně a doručují se na adresu sídla pojistitele, pokud se pojištěný, pojistník, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Tyto osoby mají taktéž právo obrátit se se svou stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.
Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk
Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.